הסכם הרשאה לשימוש באתר אינטרנט

הסכם זה לשימוש ולגישה לאתר אינטרנט (להלן: “ההסכם”) הוא בינך לבין בנינים (להלן:

“העסק”) המפעיל אתר אינטרנט הנקרא “בנינים”, המצוי בכתובת האינטרנט הייחודית

להלן: “האתר”). הגישה אל האתר והשימוש בו ו/או ) http://www.binyanim.co.ill

הבעת הסכמתך בצורה המתבקשת בסוף הסכם זה מבטאים את הסכמתך לתנאי הסכם זה:

 

  1. אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש

באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן.

  1. כל שימוש באתר, בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאי הסכם הרשאה זה.
  2. האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות

בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש לא

מסחרי בלבד.

  1. העסק שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל

הודעה מראש.

  1. העסק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי הסכם הרשאה זה מעת לעת, לפי

שיקול דעתה הבלעדי.

  1. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, תכניו, השירותים הניתנים בו ו/או כלפי

העסק, בכל הקשור לשימוש באתר.

  1. אתה מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר.

(א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

(ב) האסורים לפרסום או לשימוש, הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה,

השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

(ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה

האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית;

(ד) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קנין רוחני, זכויות

יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

(ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב;

(ו) שהנם בעלי אופי מסחרי ו/או הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה

מפורשת מראש של העסק;

(ז) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – שיש בו בכדי להוות עילה לתביעה אזרחית

ו/או תלונה פלילית ו/או קובלנה פלילית, או שיש בו כדי להוות משום הפרה אחרת

של חוקי מדינת ישראל, או שפרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל.

  1. העסק ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,

שייגרם לך או למי מטעמך כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות לא על נזקים ישירים או עקיפים,

מכל סוג שהוא, אשר ייגרמו לך, לרכושך או לצד ג’ כלשהו בשל תקלות באתר ו/או קשיים

טכנולוגיים ו/או כשלים בתוכנה ו/או בחומרה ו/או בתקשורת ו/או כל דבר אחר באתר. הנך

מודע לכך כי השימוש שאתה עושה באתר מבוצע על אחריותך בלבד.

  1. אתה מסכים לשפות ולפצות את העסק בגין כל נזק, ישיר או עקיף, ו/או כל הוצאה שייגרמו

לעסק אם ייגרמו בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות ממידע שהכנסת לאתר.

10 . העסק אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של פריטי המידע,

הצהרות, הבעות עמדה, קישורים, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. אתה מודע לכך שכל

הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי

שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

11 . בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות על האתר (“התקשרות”), הנך מצהיר כי ידוע לך שתכנים

אלו יהיו חשופים למשתמשי האתר ואתה מעניק בזאת לעסק רישיון בלתי מוגבל, בלתי חוזר,

שאינו בלעדי, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של העסק כדי להשיג

את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת על האתר בכפיפות להוראות הסכם ואתה

מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד העסק בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע

לתקשורת ו/או בגין נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג’ בעקבות העלאת התכנים

הנ”ל לאתר.

12 . הינך מסכים כי בכל מקרה שבו יידרש האתר ו/או תידרש העסק למסור לרשות מוסמכת מידע

המצוי ברשותה באשר לשימוש באתר, יימסר המידע הנדרש.

13 . ידוע לך כי העסק שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסם תוכן ו/או למחקו, מכל סיבה שהיא

ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי שיש בכך משום התחייבות לבדוק את התכנים המועלים

לאתר.

14 . הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה

מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות

בשל הפרת חוזה), התשל”א 1970- . מבלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על פי

הוראות כל דין, העסק תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי ובלי מתן כל התראה

מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.